• Tjänster

Verksamhetsutveckling (VU)

Behöver ni effektivisera er verksamhetutveckling med systematiskt VU-arbete
 
Målet med VU är att styra, leda och driva företaget via strategisk målformulering mot ökat värdeskapande.

 

VU-metoden ger en stor flexibilitet i valet av inriktning men strukturen är given. Strukturen ger en repeterbarhet genom hela processen som medför att nya grupper och individer lätt kan anslutas.

Genom metodens struktur och kommunikationsformer får man även ett verktyg som vid snabba förändringar i omvärlden kan hantera och genomföra riktningsändring för organisationen på ett effektivt sätt.

 

Målformulering

Utifrån övergripande mål fastställs gruppens mål. Detta sker via aktiv dialog mellan ledning och medarbetare. Företagets organisation och arbetssätt förändras mot målen genom att involvera och engagera alla, såväl ledare som medarbetare.

  

Drivning och uppföljning

Inbyggd i metodiken finns strukturen för en effektiv drivning och genomförande av aktiviteter och åtaganden samt  kontinuerlig uppföljning.

Trygghet i organisationen skapas genom fasta rutiner och en ständig återkoppling av uppnådda resultat. På detta sätt accelereras viljan och förmågan att dela med sig och tillvarata kunskap.

 

Stora steg och ständiga förbättringar

Ledare och medarbetare tränas i att minimera och begränsa negativa attityder som förhindrar organisationen att uppnå de mål som finns uppställda. Vidare lyfts hinder och rutiner bort som inte har någon värdeskapande funktion.

 

Utveckling av individen

Ytterligare en följd av metoden är att beslutskompetensen ökar hos organisationen. Även förmågan att gå utanför givna ramar och arbeta över ”gränser” utvecklas. En miljö byggs upp där viljan att tillfredsställa kundens behov styr kompetensutvecklingen.

 

Upplägg

En viktig förutsättning är att företaget har eller kan skapa en framtidsbild som man tror sig kunna leva med de närmaste åren. Ur bilden tar man sedan fram den viktigaste drivningsfaktorn som påverkar organisationens attityder samt förmåga till förändring. Denna faktor används för att skapa ett strategiskt resonemang som ligger till grund för målformuleringarna.

 

Processen startas med ett antal utbildningar och seminarier för olika nyckelgrupper som får till uppgift att implementera metodiken. 

När denna bas är lagd så går man vidare med att slussa in övriga. Dessa sätts samman i grupper utifrån att de har en naturlig arbetsgemenskap. Detta möjliggör att de kan identifiera aktiviteter som leder till uppställda mål på ett effektivt sätt.

 

Målgrupp

VD eller affärschefer, eventuellt med ledningsgrupp och någon ur styrelsen. Övriga organisationen slussas in vartefter processen tillåter. Vid full effekt av processen arbetar alla enligt metodiken.

 

Övrigt

Detta är en process som kräver insikt och vilja att långsiktigt (längre än budgetåret) utveckla och stärka företaget utifrån dess affärsmöjligheter samt en hängivenhet från ledningen. VU används sedan många år på tex. ABB och Volvo.

Citat från en VU-användare

”VU kan inte beskrivas det måste upplevas”

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.